ค้นหาข้อมูล

เกี่ยวกับเรา

BUILD งานพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
BUILD มุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมมานานกว่า 25 ปี โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกับผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสนับสนุน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างแท้จริง
กิจกรรมของ BUILD ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม
 • กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย
  BUILD จะเป็นสื่อกลางในการประสานให้มีการพบปะระหว่างผู้ประกอบผลิตภัณฑ์หรือผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ โดยการจัดนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าเยี่ยมชมโรงงานของผู้ประกอบผลิตภัณฑ์หรือผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการประกอบ และพบปะกับผู้ใช้ชิ้นส่วนโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการซื้อขายให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน และกิจกรรมนี้ยังเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อในการที่จะได้ข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหม่เพิ่มขึ้น ลดความยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนรวมทั้งลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ

 • ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน
  เป็นกิจกรรมที่ BUILD จะเป็นสื่อกลางในการจัดหาแหล่งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมให้ผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนมาพบกันเสมือนเป็น One-Stop-Sourcing Center โดยผู้ซื้อนำเสนอนโยบายการจัดซื้อและชิ้นส่วนที่จะจัดซื้อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายๆรายในเวลาเดียวกันพร้อมทั้งนำชิ้นส่วนตัวอย่างที่ต้องการมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนได้เห็นชิ้นงานจริง และศึกษาได้โดยตรง ผู้ซื้อที่ร่วมกิจกรรมนี้จะได้ประโยชน์ เนื่องจากลดความยุ่งยากประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศ

 • กิจกรรมการจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน
  เป็นกิจกรรมการให้การสนับสนุนบริษัทผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย โดยหน่วยBUILD จะช่วยดำเนินการค้นหาข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่มีศักยภาพในการผลิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ รวมถึงหากมีการร้องขอหน่วย BUILD จะช่วยประสานงานนัดหมายและหรือจัดสถานที่ให้ผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนมาพบกัน (one-on-one meeting) เพื่อเจรจาธุรกิจ

TOI การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
หน้าที่ของการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (กลต.)
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการลงทุน การลงทุนในประเทศเป้าหมายและอุตสาหกรรมเป้าหมาย และจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการไทยและการลงทุนไทย ในต่างประเทศ

 • จัดทำกลยุทธ์และมาตรการในการเชื่อมโยงการลงทุนและการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำหรับการส่งเสริมการลงทุนไทยในประเทศเป้าหมายรายประเทศ

 • สร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โอกาสการลงทุนไทยในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย

 • พัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเครือข่ายองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญรายสาขาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย

 • ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยหรือต่างประเทศ

 • ด้านการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี หาผู้ร่วมทุน รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลด้านการลงทุนในต่างประเทศ และฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ

 • ติดตาม ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ
สาเหตุที่ควรลงทุนในต่างประเทศ
 • เพื่อขยายขนาดตลาดการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศนั้นช่วยให้ไทยสามารถขยายตลาดไปยังนานาประเทศได้

 • เพื่อแสวงหาวัตถุดิบและแรงงานที่ถูกไทยยังขาดความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ เช่น ก๊าซธรรมชาติ, ไฟฟ้า, น้ำมันดิบ

 • เพื่อการกระจายความเสี่ยง รักษาเสถียรภาพ และค้ำจุนตลาดการเงิน

 • เพื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการก้าวให้ทันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่นั้นมิอาจเป็นไปได้ หากขาดความร่วมมือในการระดมมันสมองในระดับนานาชาติ

DDI งานส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค
หน้าที่ของงานส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค
 • ศึกษาศักยภาพการลงทุน รวมทั้งพัฒนาและชักจูงให้เกิดการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามนโยบายรัฐบาล

 • จัดทำข้อเสนอกลยุทธ์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อชักจูงการลงทุน เสริมสร้างศักยภาพ และสร้างเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ

 • ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค และประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริม การลงทุนตามพื้นที่เป้าหมาย มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้กับผู้ประกอบการไทย รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการมาตรการส่งเสริมการลงทุนตามพื้นที่เป้าหมาย มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมแก่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในภูมิภาค

 • ประสานงานกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7