ค้นหาข้อมูล

TOISC

10/11/2566 arkirar ngeanpardub
บีโอไอ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย เปิดหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) 
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (บีโอไอ) เล็งเห็นว่า ปัจจัยสำคัญในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ คือ ปัจจัยด้านแรงงาน และการแสวงหาตลาด ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในภาคการผลิต เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคบริการของไทย เช่น พลังงานทดแทน การบริหารจัดการคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์ และธุรกิจซอฟต์แวร์ เป็นต้น
"ที่ผ่านมาการลงทุนไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเป็นหลัก เช่น สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย แต่ในระยะหลังมีการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ในแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ตลอดจนแถบแอฟริกา รวมไปถึงหลายประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพของ นักลงทุนไทยในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ” 

ทั้งนี้ บีโอไอ โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สนับสนุนนักลงทุนในอุตสาหกรรมและประเทศเป้าหมาย การจัดสัมมมนา การนำนักลงทุนไปสำรวจลู่ทางการลงทุนในประเทศเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ Thai Overseas Investment Support Center : TOISC ผ่านหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” ซึ่งดำเนินการอบรมมาแล้วจำนวน 21 รุ่น มีนักลงทุนไทยผ่านการอบรมกว่า 700 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศแล้ว จำนวน 312 ราย โดยลงทุนทั้งในภาคการผลิต และบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจแปรรูปอาหาร อุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ชิ้นส่วนยานยนต์ และพลังงานทดแทน เป็นต้น

สำหรับหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่นต่อไป มีกำหนดเปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์-มีนาคม 2567   ซึ่งหลักสูตรนี้ครอบคลุมทุกเรื่องการลงทุน กระแสเศรษฐกิจโลกและโอกาสการลงทุน การจัดการโลจิสติกส์ การบริหารภาษีในต่างประเทศ กฎหมายการลงทุนในประเทศต่างๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนจากนักธุรกิจชั้นนำ  ผู้เข้าอบรมได้ร่วมเครือข่าย TOISC Networking ต่อยอดธุรกิจในอนาคต และศึกษาลู่ทางการลงทุนไทยในต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย  หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2553 8420