Search

Head office

8900

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทร : +66 (0) 2553-8111

แฟกซ์ : +66 (0) 2553-8315

เว็บไซต์ : www.boi.go.th

อีเมล : head@boi.go.th

 

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทร : +66 (0) 2553-8111 ต่อ 5

เว็บไซต์ : build.boi.go.th

อีเมล : thaienterprisedev@boi.go.th , sourcing@boi.go.th

 

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

ชั้นที่ 18 ตึกจามจุรีสแควร์ 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทร : +66 (0) 2209-1100

แฟกซ์ : +66 (0) 2209-1199

เว็บไซต์ : osos.boi.go.th

อีเมล : osos@boi.go.th

 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสำหรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ชั้นที่ 18 ตึกจามจุรีสแควร์ 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทร : +66 (0) 2209-1100

แฟกซ์ : +66 (0) 2209-1194

อีเมล : visawork@boi.go.th