ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม Industrial Linkage Activities

27/01/2564 Admin

สำหรับผู้ซื้อ (Buyer)

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยขอเชิ ญบริษัทผู้ซื้อที่มีความต้ องการจัดซื้อชิ้นส่วนสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและเชื่ อมโยงอุตสาหกรรมรูปแบบ

Normal : Vendors Meet Costumes & Market Place

New Normal : E – Linkage Program


สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ติดต่อคุณกัญญารัตน์ 6108 คุณศิริน 6184 คุณระพีพรรณ 6163 ในเวลาราชการ